נושאים

המגיד ממזריטש לפרשת ויגש - בי אדוני

המגיד ממזריטש לפרשת ויגש - בי אדוני

 

תורת המגיד בראשית פרשת ויגש

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני וגו' [מד, יח]. הנה אמרו רז"ל (תנחומא וירא ח) אין הגשה אלא לשון תפילה. ונ"ל לזה רמז הפסוק ויגש אליו יהודה, (נאמר) כלומר איש ישראל הנקרא ע"ש איש (יהודה) יהודי (אסתר ב, ה), בעומדו להתפלל לפני השי"ת ככה יתנהג, ר"ל שתהיה כל כוונת תפילתו להשפיע בשכינת עוזו. וז"ש רז"ל (ברכות ל ב), אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש, היינו כובד של רישא דכל רישין, אף שמבקש בקשת צרכי עצמו תהיה כוונתו שלא יחסר הדבר לעילא ח"ו, כי הנשמה היא חלק אלוה ממעל, והיא אבר מאיברי השכינה. וזהו עיקר הבקשה שימולא ויושפע לעילא. ובודאי בזה תפילתו רצויה ואין שטן מקטרג עליו, ולא כאותן דעבדין לגרמייהו דצווחין הב הב כדאיתא בספר הזוהר הקדוש (תיקו"ז תו, כב א). גם ידוע שהדיבור נקרא יהודה, כי המחשבה הנקראת י"ה מיהודה ממשיך לקול הנקרא ו' והו' משפיע לד' ונעשה ה'.

וזהו פי' ויגש לתפילה. ויאמר עשה הבקשה למענך, כי הרי אני חלק אלוה ממעל, וזהו בי אדוני, ואז אל יחר אפך שלא יקטרגו עלי, כיון שכל כוונתי היא להשפיע לעילא לחלק הבורא שהוא בי, וזהו בי אדוני, כי כמוך כפרעה, ר"ל פרעה הוא לשון התגלות הוא כמוך, שהוא הפנימיות, ומה גם שעולם הדיבור הוא המדבר בי, וזהו ידבר נא עבדך דבר, שהיא המדה הזאת הנקרא דבר, והיא עולם הדיבור. (א"ת)

 

ויגש אליו יהודה [מד, יח]. אמר מו"ר דב בער, כי ההולך לבורא לבקש על איזה דבר, הכל צ"ל לצורך הבורא ב"ה, כגון שמתפלל על החולה, הלא כשהרשעים לוקין שכינה מה אומרת, כ"ש על צדיקים ונמצא התפילה לשם הבורא. וז"ש בי אדוני, כי הצטרכותי יש בך, ואז כשהוא בשביל הבורא אז ידבר נא עבדך דבר ואל יחר בו, כי כשהתפילה בשביל עצמו מדקדקין בו אם הגון לכך, ויכול לבוא שאדרבא יחרה בו, אבל לכבוד הבורא דהכל הגון לפניו ודפח"ח. ומכ"ש כשמתפלל על גלות השכינה ואמר בי אדוני הלא כל אדנותך הם עלי, כמ"ש אתה הוא אדון לעמך, כי הגם שהקב"ה מושל בגוים אין אדנותו אלא על ישראל. (קדושת ישראל, פ' ויגש)

 

ויגש אליו יהודה [מד, יח]. במד"ר (ב"ר צג, ג) כתיב (משלי כה, יא) תפוחי זהב במשכיות כסף, דבר דבור על אופניו, מה אופן זה מראה פנים מכל צד, כך היו דבריו של יהודה נראין לכל צד בשעה שדיבר עם יוסף, עכ"ל. רומז כי דברי יהודה עם יוסף יש בם כמה רמזים הן לשלום הן למחלוקת ויש בהם סודות נפלאים, ושמעתי מפה קדוש אדמו"ר הגאון מו' הד"ב זצ"ל כי הכתוב הורה לנו דרך תפילה שצריך הצדיק להתפלל עבור בנ"י, ולהמשיך רפואה לחולים, ולפקוד עקרות, ולכל איש די מחסורו אשר יחסר לו. אכן כאשר הצדיק מתפלל על איש פרטי, לפעמים יש ח"ו קיטרוג על אותו פלוני עבור איזה חטא, ומעכב תפילת הצדיק מלעשות רושם ומלפעול פעולתו, לכן יש תקנה לזה, להתפלל הכל במחשבתו הרצויה למען כבוד ה'.

כי איתא בגמרא (סנהדרין מו א) על דמן של רשעים שנשפך, שכינה מה אומרת, קלני מראשי קלני מזרועי, ק"ו לדמן של צדיקים חלילה. א"כ יש להתפלל בכוונה זאת, דהיינו כי כל ההשפעות שאני רוצה להביא לעולם הוא עבור כבודך ית', שתתנשא ותתעלה, ויהיה לך תענוג מההשפעה, כי יותר ממה שהעגל רוצה לינק וכו' (פסחים קיב א), והנה בתפילה עד"ז, נסתם פי המקטרגים, כי אפילו שזה האיש אינו ראוי במעשיו לקבל שפע רחמנות, אבל בודאי הקדוש ברוך הוא ראוי להשפיע למען יתרומם כבודו, ולמען תענוגו בהשפעה.

וזה ויגש אליו יהודה, כי יוסף צי"ע רומז לחי העולמים, ויהודה רומז להממליך אותו בהודאה, ויגש אליו ויאמר בי אדוני, פי' כי עיקר כל מחשבתי למען כבודך לבדך, ויהיה שמך אדנ"י, לכן ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני, ואל יחר אפך בעבדך, כי אז אין שטן ואין פגע רע, כנ"ל, ודפח"ח. (עבודת ישראל, פ' ויגש; שארית ישראל)

 

תורת המגיד שמות פרשת כי תשא

והאדם המבקש מהשי"ת שיתן לו כל צרכו, אם מכוון להנאת עצמו לבד אין לך פניה גדולה מזו, רק יבקש מהשי"ת שיתן לו, כי ברא כל העולמות כדי להיטיב ולהשפיע והוא צריך שישפיע לו חסדו ומבקש שישפיע לו, ולמען השי"ת וגם הוא ניצוץ מהשכינה כללות ישראל, ומה שחסר לו הוא חסרון בשכינה ומבקש שימלא שם וממילא יבוא לו חסרונו, עכ"ד. (אורח לחיים, וירא; א"צ מה)

 

תורת המגיד נ"ך תהלים

שמעתי אומרים בשם הרב החסיד מוהר"ר דובער ז"ל על הפסוק ימלא ה' כל משאלותיך [כ, ו]. ואמר הרב ז"ל פירוש, כל משאלות של אדם יהיה רק שימלא ה', שיהיה השם מלא, ודפח"ח. (גנזי יוסף, ויצא; דודאים בשדה, חקת)

 

כל אתר ואתר- פיתוח אתרי אינטרנט

PHP,דרופל וJS

טלפון:  
0525802579
מייל:  
[email protected]